PRAVIDLA A INFORMACE

  Úvod
  Diplomatický sbor
  Pravidla pro hry e-mailem
  Pravidla pro GM

  Pravidla hry
  Tabulka sektorů
  Jak psát rozkazy
  Rozdělení mocností
  Ukázková partie

  Ke stažení
  Odkazy
  FAQ

Teorie
  Pojednání o Diplomacii
VARIANTY
  Standard
  Gunboat
  Ancient
  Imperial

  Versailles
  Eskalace
  Great War

Gunboat liga
  Pravidla
  Výsledky 13/14
  Výsledky 10/11

DIPLOMATICKÝ SBOR

  Přihláška do sboru
  Seznam hráčů
  Síň slávy
  Věčné bojiště

  Aktuální pořadníky a informace
  Probíhající partie
  Archiv dohraných partií

LOGIN
Nepřihlášen

hráč
heslo
NOVINKY VALKA.CZ

      GameMaster (GM) je člen diplomatického sboru, který přijme pověření od Správce věcí diplomatických (SVD) k řízení konkrétní partie. Od okamžiku přijetí pověření je GM odpovědný za to, aby partie probíhala podle pravidel a plynule bez zbytečných prodlev. SVD může GM partii odejmout – zejména dospěje-li názoru, že GM svou funkci nezvládá (např. „zamrznutí“ partie), nevěnuje jí patřičnou pozornost a čas (např. dlouhé odmlky, opožděná vyhodnocení, časté chyby ve vyhodnoceních apod.), nedodržuje níže uvedená pravidla, resp. že svým jednáním poškozuje nebo zvýhodňuje některé hráče.

GM určuje termíny odevzdání tahů (ToT), rozesílá vyhodnocení, rozhoduje o protestech hráčů, pravidelně aktualizuje partijní stránky a řeší případné problémy v partii. GM by měl být schopen každé své rozhodnutí náležitě odůvodnit. GM svou funkci vykonává podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, přičemž postupuje podle následujících pravidel a doporučení:

 • A) činnost GM na začátku partie
  1. poté, co GM dostane zprávu obsahující přehled přihlášených hráčů a jejich preferencí, bez zbytečného odkladu provede rozlosování a toto odešle na mail diplomacie@seznam.cz);
  2. následně hráčům rozešle úvodní mail, v němž uvede vše podstatné, co by měli hráči v jeho partii vědět (včetně rozlosování - viz Vzorový úvodní mail) a nechá si od všech hráčů potvrdit, že tento mail dostali;
  3. úvodní ToT stanoví tak, aby měli hráči nejméně 7 dní na úvodní vyjednávání.

 • B) činnost GM v průběhu partie
  1. GM vždy určí a hráčům sdělí konkrétní termín odevzdání tahů; termín ústupů musí být stanoven nejméně 24 hodin od rozeslání vyhodnocení tahů (resp. 24 hodin od stanoveného ToTu, dojde-li k vyhodnocení tahů před stanoveným termínem) a termín budování pak nejméně 24 hodin od rozeslání ústupů (nejsou-li ústupy, pak nejméně 48 hodin od rozeslání vyhodnocení tahů)
  2. stanoví-li GM výjimečně termín odevzdání tahů, ústupů či budování na den pracovního klidu, smí v takovém případě provést vyhodnocení pouze v případě, že se mu ve stanoveném termínu sejdou všechny povely; v opačném případě vyhodnocení přesune nejméně do 12.00 hodin prvního následujícího pracovního dne
  3. je žádoucí (nikoli povinné), aby GM zpravidla 1 den předem upozorňoval hráče na termín odevzdání tahů a aby jim potvrzoval přijaté povely
  4. GM může na žádost hráče povolit odklad vyhodnocení, zpravidla o 1 týden (podmínky povolování odkladu GM upraví v úvodním mailu). Delší odklady GM pečlivě zvažuje, a to v zájmu plynulosti partie. Vstřícnější přístup GM k žádostem o odklad se předpokládá v době prázdnin, zejména letních. Ve vyrozumění GM vždy uvede, která velmoc o odklad požádala.
  5. GM za sebe s vědomím SVD zajistí náhradu, pokud by kvůli němu mělo dojít k odkladu ToTu o více než 1 týden;
  6. GM je povinen akceptovat všechny povely (tedy tahy, ústupy a budování), které mu byly doručeny do okamžiku, kdy začal vyhodnocovat, i kdyby tyto byly odeslány po oficiálním termínu
  7. GM nesmí přijaté povely opravovat, i kdyby měl zato, že jde o zřejmý překlep; smí nanejvýš dotyčného hráče vyzvat, aby si své povely překontroloval
  8. sejdou-li se všechny povely před stanoveným termínem, může GM vyhodnotit dřív, pokud jde o ústupy, budování nebo partii typu gunboat (nepožádá-li některý z hráčů o posečkání až do stanoveného termínu); v případě tahů tak může GM učinit (tj. vyhodnotit dříve) pouze tehdy, pokud na tuto možnost hráče dopředu upozornil a žádný hráč nepožádal o posečkání až do stanoveného termínu
  9. nesejdou-li se do stanoveného termínu odevzdání tahů všechny tahy, GM jej odloží o 24 hodin – o tomto všechny hráče uvědomí (přičemž neuvede, kdo tahy neposlal) a dotyčnému hráči individuálně zašle urgenci
  10. nesejdou-li se tahy ani v prodlouženém termínu, GM vyhodnotí i bez chybějících tahů; na jednotky bez povelů se aplikuje pravidlo o občanské neposlušnosti (tzv. „civil disorder“). Následně GM dotyčného hráče vyzve, aby mu do 4 dnů vysvětlil, proč tahy nedodal. Pokud se hráč v této lhůtě neozve, oznámí GM tuto skutečnost jednak SVD a jednak najde náhradníka, kterému poskytne nejméně 7 dní na jednání (se souhlasem náhradníka lze tuto lhůtu zkrátit).
  11. náhradníka není třeba hledat, pokud dotyčné velmoci zbývají nanejvýš 2 jednotky – v takovém případě GM zajistí pana Moulu (buď sám, nebo prostřednictvím SVD). Pana Moulu lze povolat i k velmoci s 3 a více jednotkami, pokud se GM nepodaří sehnat náhradníka ani do 7 dnů.
  12. GM vždy udělní hráči, který odeslal tahy po stanoveném termínu, resp. který je neposlal vůbec, napomenutí do jeho osobních záznamů; GM může učinit výjimku, pokud se hráč zpozdí maximálně o 60 minut a řádně se GM omluví
  13. zašle-li některý z hráčů protest proti vyhodnocení, je GM oprávněn se jím zabývat pouze v případě, že tento byl odeslán do 48 hodin od rozeslání vyhodnocen (v případě tahů), resp. do 24 hodin v případě ústupů a budování; v každém případě však GM vyrozumí hráče o způsobu vyřízení jeho protestu
  14. GM po jarních a podzimních ústupech (pokud nějaké jsou, jinak již po vyhodnocení jarních a podzimních tahů) a po budování na partijních stránkách zaktualizuje soubor dpy a datum příštího vyhodnocení tahů. Je žádoucí (nikoli povinné), aby GM po jarních ústupech, po podzimních ústupech a po budování vložil na partijní stránky příslušnou mapku, povely a aktuální počet SC.

 • C) činnost GM po skončení partie
  1. po skončení partie GM bez zbytečného odkladu rozešle hráčům konečné výsledky, zaktualizuje partijní stránky (tedy vloží aktuální soubor dpy a zapíše konečný výsledek) a partii na webu oficiálně ukončí

5/2009 pravidla sestavil a sepsal Neron